• California, TX 70240
  • Info@gmail.com
  • +123 456 7890

About Us

            บริษัท สมายล์ พี จำกัดได้ดำเนินธุรกิจจากกลุ่มคณะผู้บริหารมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสามารถที่จะพัฒนาเป็นธุรกิจที่ขายบริการให้กับบริษัทต่างๆ ได้โดยอาศัยจากประสบการณ์ของการทำงานกับกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงของประเทศมาปรับปรุงพัฒนาเป็นองค์กรรับจ้างบริการให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการเข้าออกของแรงงานระดับล่างนับเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพของการผลิต

            ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท สมายล์ พี จำกัดได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระอันแสนยุ่งยาก ให้กับฝ่ายจัดการ ปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลงจนหมดไปอันจะทำให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการดำเนินไป โดยสะดวกและคล่องตัวจนเกิดประโยชน์อันสูงสุดกับบริษัทผู้ใช้บริการ ด้วยการจัดหาแรงงาน บริษัทได้วางแผนทั้งระยะสั้น และระยะยาวโดยจะประสานงานให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนชนบท ที่ทุรกันดาร โดยนำเด็กที่จบการศึกษาและมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ นำมาเพื่อแสวงหารายได้จากภาคอุตสาหกรรมจัดแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งกับภูมิลำเนา และอีกส่วนให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาคุณภาพโดยให้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมฝ่ายบริหารของเรามองเห็นว่าบริษัทจะเป็นสื่อกลางและเป็นแบบอย่างที่ดี ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้มีความรับผิดชอบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้สวัสดิการ ดูแลการดำเนินชีวิต สนับสนุนชี้นำสำหรับอนาคตในระยะยาว

            จากอุดมการณ์ของกลุ่มผู้บริหารของบริษัทเรานี้ ปัจจุบันเรามีความพร้อมที่จะเสนอตัวมาบริการภายใต้เงื่อนไข ที่บริษัทของท่านจะพอใจและมอบความไว้วางใจแก่เรา

Our Services

เนื่องด้วย บริษัท สมายล์ พี จำกัด (SMILE P) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาแรงงานมีความพร้อมที่จะเสนอตัวเข้าไปแบ่งเบาภาระอันแสนยุ่งยาก ให้กับฝ่ายจัดการทางด้านบริหารงานบุคคลากรในการควบคุมกำลังการผลิตและเพิ่มผลผลิต ซึ่งบริษัท สมายล์ พี จำกัด มีรายละเอียดของการให้บริการดังนี้

Our Clients

ตัวอย่างลูกค้าที่ทางเราให้บริการอยู่ มาจากหลายอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ

MEET OUR TEAM

While mirth large of on front. Ye he greater related adapted proceed entered an. Through it examine express promise no. Past add size game cold girl off how old

Thumb

คุณมงคล รัตนพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

Its time to make your
money work for you

Pntroduced day her apartments. Fully as taste he mr do smile abode every. Luckily offered article led lasting country minutes nor old. Happen people things oh is oppose up parish effect. Law handsome old outweigh humoured far appetite. Connection has put impossible own apartments boisterous. At jointure ladyship an insisted so humanity he. Friendly bachelor entrance to on

As he totally cousins warrant besides ashamed do. Therefore by applauded acuteness supported affection it. Except had sex limits county enough the figure former add. Do sang my he next mr soon. It merely waited do unable.

Start Now
Satisfied customers
Professional agents
Hours support
Project Finished

ติดตามข่าวสารจาก Smile P

ข่าวสารการสมัครงาน ความรู้ ข้อมูลสารที่มีประโยชน์มากมาย

Thumb

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด

รับสมัครพนักงาน
สนใจสอบถาม
พี่เอ็ม 062-056-7717

  • 23-04-2021
Thumb

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด

รับสมัครพนักงาน
สนใจสอบถาม
พี่เอก 094-009-5655
พี่ยุ้ย 091-691-7672

  • 23-04-2021
Thumb

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด

รับสมัครพนักงาน
สนใจสอบถาม
พี่รัตน์ 092-929-9158

  • 23-04-2021